Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a montážní podmínky společnosti Dajkon spol. s r.o.
Platné od 1.1.2016.


1. Úvodní ustanovení
a) Předmětem smluvního vztahu mezi prodávajícím dodavatelem (zhotovitelem) na straně jedné
a kupujícím (objednatelem) na straně druhé je dodávka a montáž oken, dveří a doplňků (zboží),
tedy provedení díla tak, jak je specifikováno v příloze smlouvy o dílo (v nákresu a popisu
výrobků a služeb).
b) Cenová nabídka je pouze orientační a není pevná a závazná pro žádnou ze stran smluvního
vztahu. Při podpisu smlouvy o dílo se může cenová nabídka stát součástí přílohy ke smlouvě o
dílo. Tato příloha obsahuje aktuální rozměry, rozsah zboží a požadované montážní práce.
c) Pokud je v těchto všeobecných obchodních a montážních podmínkách uvedena smlouva o
dílo, zhotovitel, objednatel, pak se následující ustanovení použijí i na kupní mlouvu a vztah
prodávajícího a kupujícího, není-li uvedeno jinak. Cenou díla se pak rozumí i kupní smlouva.


2. Změny v dokumentech
a) Veškeré změny v nákresech, případně ve smlouvě o dílo, musí být provedeny písemně,
minimálně prostřednictvím e-mailové komunikace vzajemně odsouhlasené. Neodsouhlasené a
nepotvrzené změny nemusí být akceptovány.
b) V případě požadovaných změn objednatelem může být posunut termín realizace.
c) V případě požadovaných změn objednatel uhradí případné navýšení ceny.


3. Odstoupení od smlouvy
a) Odstoupení od smlouvy je možné písemnou formou doporučeným dopisem. Objednatel bere
na vědomí skutečnost, že se jedná o výrobu na míru a tudíž se zavazuje uhradit prokazatelně
vzniklé náklady zhotovitele v okamžiku doručení odstoupení od smlouvy.


4. Platební podmínky
a) Platba zálohy je nutná do 2. pracovního dne. Posunutí platby zálohy může být důvodem
posunutí montáže dle montážních možností prodávajícího (zhotovitele) a to až o 1 měsíc
později, než samotné opoždění platby objednatele.
b) Zaplacení zálohy se rozumí připsání částky na účet zhotovitele (prodávajícího).
c) Objednatel je povinen uvést při platbě variabilní symbol, kterým je číslo smlouvy o dílo.
Neuvedením variabilního symbolu může být důvodem posunutí termínu montáže a dodání až o
1 měsíc později.


5. Dodací podmínky
a) Povinností zhotovitele (prodávajícího) je dodávka a montáž výrobků a služeb na místo určení
uvedené ve smlouvě o dílo, a to v rozsahu uvedených ve smlouvě o dílo nebo v případných
dodatcích ke smlouvě. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou nákresy výrobků a služeb.
b) Objednatel byl seznámen s nákresem popisující rozsah zboží a služeb a je mu vše
srozumitelné a souhlasí s touto přílohou jako závaznou pro objednatele i zhotovitele.
c) Objednatel je povinen doplatit částku v den skončení montáže, a to v plné výši. Pokud nebude
dílo kompletní nebo bude chybět část výrobků, bude tento doplatek snížen o chybějící rozsah
provedených služeb a objednaného zboží.
d) Objednatel se zavazuje, že v případě chybějícího rozsahu služeb nebo zboží, uhradí v den
ukončení montáže minimálně 50 % na dokončení chybějících prací, případně chybějícího zboží.
Pokud se smluvní strany v předávacím protokolu nedohodly jinak, platí, že chybějící doplňky
(parapety, sítě, žaluzie, skla, kličky apod.) budou dodány, případně namontovány dle budoucí
dohody a neplatí v těchto případech čl. VII., bod 4 ve smlouvě o dílo.
e) Povinnost uhradit doplatek za služby a zboží je povinen objednatel i v případě, že dílo
nepřevzal z jakéhokoliv důvodu.
f) Uhradí-li objednatel doplatek v požadované výši dobrovolně přesto, že nebude sepsán z
jakéhokoliv důvodu předávací protokol (změna sleva z díla apod.), bere se, že takové dílo bylo
převzato bez závad, tudíž není možné reklamovat stav díla (mimo řádné reklamace - vada
materiálu, která nebyla zřejmá v okamžiku převzetí (zaplacení) díla. Zaplacením doplatku je v
tomto okamžiku dílo převzato jako kompletní a bez závad.
g) V případě, že objednatel nebude prozatím chtít objednávat části díla nebo výrobků, např. z
důvodu upřesnění rozměrů, je povinen tak učinit (např. upřesnit rozměry) max. do 10 dnů od
podpisu smlouvy, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak. Garantovaná cena za služby a zboží je
vždy za celek a cena uvedená v nákresu, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo, je platná max.
30 dní. V případě, že z důvodu neupřesnění informací (rozměrů apod.) nebude možné část díla
realizovat současně, zavazuje se objednatel uhradit za další výjezd paušální částku ve výši
5.000,- Kč + případné navýšení ceny, pokud nedojde k upřesnění do 30 dnů od podpisu smlouvy.
S tímto objednatel výhradně souhlasí a nebude se domáhat plnění v původním rozsahu po
termínu delším 30 - ti dnů.
h) V případě že výrobní závod (dodavatel, zhotovitel) sdělí zhotoviteli, že není možná realizace
přesně dle nákresů, které jsou součástí smlouvy o dílo, z důvodů výrobně-technickým
možnostem, oznámí tuto skutečnost zhotovitel objednateli neprodleně a navrhne objednateli
náhradní řešení. Objednatel se zavazuje toto respektovat a souhlasí s případným posunutím
termínu realizace montáže díla.
i) Pokud nebude možná realizace díky výrobně-technickým možnostem a zákazník tyto změny
neodsouhlasí, má dodavatel právo odstoupit od smlouvy o dílo bez náhrady.


6. Podmínky týkající se samotné montáže zboží a požadovaných služeb
a) Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že zhotovitel nebude v prodlení dokončení služeb
a dodání výrobků, pokud denní teplota klesne pod - 5 st. C.
b) Objednatel zajištuje kompletní pracoviště a vytvoření takových podmínek, aby dílo bylo
zdárně dokončeno. Objednatel zajistí tekoucí vodu v dosahu max. 50 m od realizace montáže a
zajistí přívod el. proudu max. 10 m od realizace montáže. Vše na své náklady.
c) Objednatel zajistí dostatečný přístup k místu montáže. Případné nesplnění tohoto požadavku
může být důvodem zhoršení kvality služeb např. při zednickém začištění pod parapetem, kde
není přístup kvůli radiátoru. Pro lepší kvalitu zednického začištění je zapotřebí dočasně
demontovat radiátory, případně jiné předměty, které brání ke kvalitnímu provedení prací.
Zhoršená kvalita zednických prací při neodstranění radiátorů a jiných předmětů, které brání ke
kvalitnímu provedení prací, nemá vliv na cenu doplatku a není předmětem reklamace. Pod venkovními parapety, které jsou ve vyšším patře, bude zednické zapravení provedeno pouze, pokud bude k parapetu přístup zvenčí (např. postaveno lešení, žebřík apod.).
d) Objednatel zajistí vjezd k objektu a parkování u objektu (případně ke vchodu u bytových
domů), kde má být prováděna realizace montáže tak, aby vykládka zboží byla možná max. 7 m
od objektu (vchodu). V opačném případě objednatel souhlasí s uhrazením vícenákladů.
e) Zhotovitel neručí za stavební otvory před a po vybourání starých oken dveří, za pevnost
otvorů, za neexistenci překladů nad okny a dveřmi, neručí při demontáží starých oken za
pevnost venkovních a vnitřních omítek. Neručí za případné poškození keramických obkladů a
dlažeb, které se nachází v místě demontáže starých oken, dveří a parapetů.
f) V případě zednického začištění nových oken zhotovitelem dochází k začištění pouze vnitřních
špalet. Případné zatmelení nebo začištění venkovních špalet je vždy pouze za příplatek a nad
rámec zednického začištění (pokud není uvedeno v nákresu zboží a služeb jinak).
g) Objednatel zajištuje kompletní přípravu pracoviště a vytvoření podmínek pro bezproblémové
dokončení díla. Objednatel provede na své náklady takové opatření, aby nedošlo při manipulaci
těžkých oken k poškození věcí v místě montáže a v jeho okolí, včetně trasy manipulace s těžkými
okny (dveřmi). Doporučuje se po celou trasu manipulace s těžkými okny (dveřmi) položit tvrdé
kartony na schodiště, plovoucí podlahy, koberce apod. V případě, že objednatel nezajistí
ochranu trasy manipulace s těžkými okny (dveřmi), nenese zhotovitel žádnou zodpovědnost za
případné poškození podlah a věcí po trase manipulace těžkých oken (dveří), a s tímto ujednáním
objednatel výslovně souhlasí.
h) V případě, že zhotovitel neprovádí zednické začištění a objednatel má objednané vnitřní
parapety, je povinen do příjezdu montážních pracovníků zajistit vyrovnání podkladu pro montáž
parapetů, a to z tolerancí + - 5 mm. V případě, že nebude tento požadavek objednatelem splněn,
budou parapety pouze dodány a doplatek objednavatelem bude uhrazen v plné výši.
i) V případech, kdy například zednické začištění, nebo montáž žaluzií, parapetů a jiného zboží
nebude provedeno na základě žádosti nebo nepřipraveností na straně objednatele, uhradí
objednatel vzniklé náklady na dopravu a čas strávený navíc, a to paušálem 3.000.- Kč.
j) Realizace je možná po celý den od 6:00 do 22:00 hod. Pokud bude montáž přerušena v této
době na základě žádosti nebo pokynu objednatele, bude výjezd v další den zpoplatněn paušální
částkou 3.000,- Kč, a to hotově na základě příjmového dokladu před zahájením prací v další den.
k) V případě, nebude-li řádně připraveno pracoviště, nebo nebude-li řádný přístup na místo
montáže, a montážní pracovníci z tohoto důvodu odjedou z místa montáže, zavazuje se
objednatel uhradit za zbytečný výjezd částku 5.000,- Kč, a to předem před zahájením prací v
náhradní den.
l) Zhotovitel při demontáži nezodpovídá za poškození špalet vnitřních i venkovních, venkovní
fasády, původních vnitřních a venkovních parapetů. V případě, že nová okna se montují na staré
venkovní parapety, může dojít k tomu, že okno nebude doléhat na starý parapet, případně
nebude starý parapet správně držet. Zhotovitel za takové nedostatky nezodpovídá. Objednatel
si případně zatmelí netěsnosti mezi starým parapetem a novým oknem, případně si zajistí
upevnění starého parapetu, pokud však není uvedeno jinak. Z těchto důvodů zhotovitel
doporučuje při výměně oken objednat i nové venkovní parapety.
m) V případě, že si objednatel objedná likvidaci starých oken, tak budou stará okna naložena a
odvezena zhotovitelem. Odvoz a likvidaci sutě zajištuje výhradně objednatel. Rovněž likvidaci
obalů od výrobků, prázdných dóz od pěny a další odpad vzniklý při montáži oken a ostatního
zboží zajistí výhradně objednatel.
n) Zhotovitel neprovádí úklid po montáží oken a dalších výrobků, zhotovitel nestrhává ochranné
fólie a samolepky z oken. S tímto objednatel souhlasí.
o) Standardní montáží se rozumí usazení oken, navrtání kotvících pásků na zatloukací hmoždinky
a zapěnění pěnou. Drobné nerovnosti v usazení nejsou předmětem reklamace, pokud jsou okna
funkční. Rovněž drobné průhyby rámů oken jsou zcela normální, a to v rozsahu až 2 mm na 1 m
délky u bílých oken a až 4 mm u oken barevných. Drobné poškození rámů jsou rovněž
tolerované, pokud tato poškození nejsou vidět pouhým okem 2 m od okna.
p) Objednatel je povinen dílo převzít neprodleně v den skončení montáže. Je povinen si dílo
prohlédnout a případné zjevné nedostatky řešit neprodleně. V případě, že dojde k převzetí díla
podpisem předávacího protokolu nebo uhrazením doplatku v plné požadované výši, není možné
zjevné nedostatky po tomto okamžiku již reklamovat.
r) Případné zednické práce jsou prováděny standardně na vnitřních špaletách, pokud není
smluvně a písemně (nákres oken zboží a služeb) uvedeno jinak. Zednické práce probíhají
oříznutím montážní pěny a přetažení speciální sádrové omítky u oken jednoduchých
(zdvojených), u oken špaletových dochází ve standardním provedení k nahození špalet jádrovou
omítkou a k přeštukování (od hrany ke hraně původní špalety zdiva).
t) V případě, že si objednatel sám zaměřuje okna, bere na vědomí, že spáry mezi rámem okna a
stavebním otvorem se doporučují mezi 1-2 cm, které budou vyplněny montážní pěnou. V
případě větších spár je nutné ihned po montáží provést dostatečně zazdění, případně podezdění
rámů oken.


7. Vady, reklamace a servis
a) Reklamaci je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele dle reklamačního řádu.
b) Reklamací se rozumí vada zboží a prací, které nebyly zjevné v okamžik předání díla. Není
možné reklamovat vzhled díla. Není možné reklamovat mechanické poškození po převzetí díla.
Dále není možné reklamovat rosení oken a tvoření plísní, pokud je v místnosti zvýšená relativní
vlhkost nad 55 %, případně při tvoření plísní v nevytápěných a nevětraných místnostech. Rovněž
není možné reklamovat prasklé sklo po převzetí. Reklamací rovněž není seřízení oken a dveří, a
to z důvodu, že kování je běžně uživatelsky přístupné a zhotovitel nemůže mít kontrolu nad
tímto kováním. Seřízení je možné na základě objednávky v rámci servisu. Tato služba je placená
dle vzájemného odsouhlasení. Seřízením se rozumí výškové a stranové nastavení a nastavení
přítlaku těsnění.

Obrázky produktů na těchto webových stránkách jsou pouze ilustrační a můžou se lišit od skutečnosti.