top of page

Obchodní a montážní podmínky

Všeobecné obchodní a montážní podmínky společnosti Dajkon spol. s r.o.
Platné od 1.1.2016.


1. Úvodní ustanovení
a) Předmětem smluvního vztahu mezi prodávajícím dodavatelem (zhotovitelem) na straně jedné a kupujícím (objednatelem) na straně druhé je dodávka a montáž oken, dveří a doplňků (zboží), tedy provedení díla tak, jak je specifikováno v příloze smlouvy o dílo (v nákrese a popisu výrobků a služeb).
b) Cenová nabídka je pouze orientační a není pevná a závazná pro žádnou ze stran smluvního vztahu. Při podpisu smlouvy o dílo se může cenová nabídka stát součástí přílohy ke smlouvě o
dílo. Tato příloha obsahuje aktuální rozměry, rozsah zboží, požadované montážní práce a celkovou cenu.
c) Pokud je v těchto všeobecných obchodních a montážních podmínkách uvedena smlouva o dílo, zhotovitel, objednatel, pak se následující ustanovení použijí i na kupní smlouvu a vztah
prodávajícího a kupujícího, není-li uvedeno jinak. Cenou díla se pak rozumí i kupní smlouva.


2. Změny v dokumentech
a) Veškeré změny v nákresech, případně ve smlouvě o dílo, musí být provedeny písemně, minimálně prostřednictvím e-mailové komunikace vzajemně odsouhlasené. Neodsouhlasené a
nepotvrzené změny nemusí být akceptovány.
b) V případě požadovaných změn objednatelem může být posunut termín realizace.
c) V případě požadovaných změn objednatel uhradí případné navýšení ceny.


3. Odstoupení od smlouvy
a) Odstoupení od smlouvy je možné písemnou formou doporučeným dopisem. Objednatel bere na vědomí skutečnost, že se jedná o výrobu na míru a tudíž se zavazuje uhradit prokazatelně
vzniklé náklady zhotovitele v okamžiku doručení odstoupení od smlouvy.


4. Platební podmínky
a) Platba zálohy je nutná do 2. pracovního dne. Posunutí platby zálohy může být důvodem posunutí montáže dle montážních možností prodávajícího (zhotovitele) a to až o 1 měsíc později, než samotné opoždění platby objednatele.
b) Zaplacení zálohy se rozumí připsání částky na účet zhotovitele (prodávajícího).
c) Objednatel je povinen uvést při platbě variabilní symbol, kterým je číslo smlouvy o dílo. Neuvedením variabilního symbolu může být důvodem posunutí termínu montáže a dodání až o 1 měsíc později.


5. Dodací podmínky
a) Povinností zhotovitele (prodávajícího) je dodávka a montáž výrobků a služeb na místo určení uvedené ve smlouvě o dílo, a to v rozsahu uvedených ve smlouvě o dílo nebo v případných dodatcích ke smlouvě. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou nákresy výrobků a služeb.
b) Objednatel byl seznámen s nákresem popisující rozsah zboží a služeb a je mu vše srozumitelné a souhlasí s touto přílohou jako závaznou pro objednatele i zhotovitele.
c) Objednatel je povinen doplatit částku v den skončení montáže, a to v plné výši. Pokud nebude dílo kompletní nebo bude chybět část výrobků, bude tento doplatek snížen o chybějící rozsah provedených služeb a objednaného zboží.
d) Objednatel se zavazuje, že v případě chybějícího rozsahu služeb nebo zboží, uhradí v den ukončení montáže minimálně 50 % na dokončení chybějících prací, případně chybějícího zboží. Pokud se smluvní strany v předávacím protokolu nedohodly jinak, platí, že chybějící doplňky (parapety, sítě, žaluzie, skla, kličky apod.) budou dodány, případně namontovány dle budoucí dohody a neplatí v těchto případech čl. VII., bod 4 ve smlouvě o dílo.
e) Povinnost uhradit doplatek za služby a zboží je povinen objednatel i v případě, že dílo nepřevzal z jakéhokoliv důvodu.
f) Uhradí-li objednatel doplatek v požadované výši dobrovolně přesto, že nebude sepsán z jakéhokoliv důvodu předávací protokol (změna sleva z díla apod.), bere se, že takové dílo bylo
převzato bez závad, tudíž není možné reklamovat stav díla (mimo řádné reklamace - vada materiálu, která nebyla zřejmá v okamžiku převzetí (zaplacení) díla. Zaplacením doplatku je v
tomto okamžiku dílo převzato jako kompletní a bez závad.

g) Pokud bude mít objednatel z minulosti jakékoliv nevyrovnané závazku vůči dodavateli vyplývajících z předchozích smluv,  včetně případného příslušenství, bere objednatel na vědomí, že termín realizace v následujících případných smlouvách se automaticky posouvá o dobu prodlení úplného zaplacení závazků vyplývajících z předchozích smluv, včetně případného příslušenství.
h) V případě, že objednatel nebude prozatím chtít objednávat části díla nebo výrobků, např. z důvodu upřesnění rozměrů, je povinen tak učinit (např. upřesnit rozměry) max. do 10 dnů od
podpisu smlouvy, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak. Garantovaná cena za služby a zboží je vždy za celek a cena uvedená v nákresu, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo, je platná max.
30 dní. V případě, že z důvodu neupřesnění informací (rozměrů apod.) nebude možné část díla realizovat současně, zavazuje se objednatel uhradit za další výjezd paušální částku ve výši 5.500,- Kč bez DPH + případné navýšení ceny, pokud nedojde k upřesnění do 30 dnů od podpisu smlouvy. S tímto objednatel výhradně souhlasí a nebude se domáhat plnění v původním rozsahu po termínu delším 30 dnů.

i) Pokud objednatel posune termín montáže o více než 1 týden od posledního termínu montáže uvedeného ve smlouvě, tak se objednatel zavazuje zaplatit poplatek za uskladnění oken (dveří). Poplatek za uskladnění oken (dveří) je 200 Kč za 1 ks okna (dveří) za každý započatý týden. Tento poplatek za uskladnění je splatný před zahájením montáže v náhradní době.
j) V případě že výrobní závod (dodavatel, zhotovitel) sdělí zhotoviteli, že není možná realizace přesně dle nákresů, které jsou součástí smlouvy o dílo, a to z výrobně-technických důvodů, oznámí tuto skutečnost zhotovitel objednateli neprodleně a navrhne objednateli náhradní řešení. Objednatel souhlasí s případným posunutím termínu realizace montáže díla.
k) Pokud nebude možná realizace z výrobně-technických důvodů a zákazník tyto změny neodsouhlasí, má dodavatel právo odstoupit od smlouvy o dílo bez náhrady.

l) Pokud nebude chtít objednatel zrealizovat některé objednané práce, které budou uvedeny v příloze smlouvy o dílo (nákresu), může dodavatel požadovat zaplacení 30% z uvedené částky. S tímto zákazník souhlasí.


6. Podmínky týkající se samotné montáže výrobků a požadovaných služeb
a) Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že zhotovitel nebude v prodlení dokončení služeb a dodání výrobků, pokud denní teplota klesne pod - 5 °C. U nadměrných oken nad 150 kg je nutná denní teplota po dobu minimálně 6 hodin 7° C.
b) Objednatel zajištuje kompletní pracoviště a vytvoření takových podmínek, aby dílo bylo zdárně dokončeno. Objednatel zajistí tekoucí vodu v dosahu max. 50 m od realizace montáže a zajistí přívod el. proudu max. 10 m od realizace montáže. Vše na své náklady.
c) Objednatel zajistí dostatečný přístup k místu montáže. Případné nesplnění tohoto požadavku může být důvodem zhoršení kvality služeb (např. při zednickém začištění pod parapetem, kde
není přístup kvůli radiátoru). Pro lepší kvalitu zednického začištění je zapotřebí dočasně demontovat radiátory, případně jiné předměty, pokud brání ke kvalitnímu provedení prací. Zhoršená kvalita zednických prací při neodstranění radiátorů a jiných předmětů, které brání ke kvalitnímu provedení prací, nemá vliv na cenu doplatku a není předmětem reklamace. Pod venkovními parapety, které jsou ve vyšším patře, bude zednické zapravení provedeno pouze, pokud bude k parapetu přístup zvenčí (např. postaveno lešení, žebřík apod.).
d) Objednatel zajistí vjezd k objektu a parkování u objektu (případně ke vchodu u bytových domů), kde má být prováděna realizace montáže tak, aby vykládka zboží byla možná max. 7 m od objektu (vchodu). V opačném případě objednatel souhlasí s uhrazením vícenákladů.
e) Zhotovitel neručí za stavební otvory před a po vybourání starých oken dveří, za pevnost původních otvorů, za neexistenci překladů nad okny a dveřmi, neručí při demontáží starých oken za pevnost původních venkovních a vnitřních omítek. Neručí za případné poškození keramických obkladů a
dlažeb, které se nachází v místě demontáže starých oken, dveří a parapetů.
f) V případě zednického začištění nových oken zhotovitelem dochází k začištění pouze vnitřních špalet (pokud není v příloze (nákresu) uvedeno jinak). Případné zatmelení nebo začištění venkovních špalet je vždy pouze za příplatek a nad
rámec zednického začištění (pokud není uvedeno v příloze (nákresu) jinak).
g) Objednatel zajištuje kompletní přípravu pracoviště a vytvoření podmínek pro bezproblémové dokončení díla, včetně dodržení všech bezpečnostních předpisů, montážní pracovníci nezajišťují lešení, dostatečný a bezpečný přístup ke stavebním otvorům. Vše zajišťuje objednatel na své náklady a s tímto souhlasí. Nebude – li pracoviště dostatečně přístupné, připravené a bezpečné, může dodavatel vyzvat objednatele k nápravě a požadovat náklady na dodatečný výjezd v částce 5500,- bez DPH. S tímto objednatel souhlasí. Objednatel provede na své náklady takové opatření, aby nedošlo při manipulaci těžkých oken k poškození věcí v místě montáže a v jeho okolí, včetně trasy manipulace s těžkými okny (dveřmi). Doporučuje se po celou trasu manipulace s těžkými okny (dveřmi) položit tvrdé
kartony na schodiště, plovoucí podlahy, koberce apod. V případě, že objednatel nezajistí ochranu trasy manipulace s těžkými okny (dveřmi), nenese zhotovitel žádnou zodpovědnost za případné poškození podlah a věcí po trase manipulace těžkých oken (dveří), a s tímto ujednáním objednatel výslovně souhlasí.
h) V případě, že zhotovitel neprovádí zednické začištění a objednatel má objednané vnitřní parapety, je povinen do příjezdu montážních pracovníků zajistit vyrovnání podkladu pro montáž
parapetů, a to z tolerancí + - 5 mm. V případě, že nebude tento požadavek objednatelem splněn, budou parapety pouze dodány a doplatek objednavatelem bude uhrazen v plné výši.
i) V případech, kdy například zednické začištění, nebo montáž žaluzií, parapetů a jiného zboží nebude provedeno na základě žádosti nebo nepřipraveností na straně objednatele, uhradí objednatel vzniklé náklady na dopravu a čas strávený navíc, a to paušálem 5.500.- Kč bez DPH.
j) Realizace je možná po celý den od 6:00 do 22:00 hod. Pokud bude montáž přerušena v této době na základě žádosti nebo pokynu objednatele, případně z důvodu nezajištěných podmínek a připravenosti z důvodu nedostatečného osvětlení, bude výjezd v další den zpoplatněn paušální částkou 5.500,- Kč bez DPH, a to hotově na základě příjmového dokladu před zahájením prací v další den.
k) V případě, nebude-li řádně připraveno pracoviště, nebo nebude-li řádný přístup na místo montáže, a montážní pracovníci z tohoto důvodu odjedou z místa montáže, zavazuje se objednatel uhradit za zbytečný výjezd částku 5.500,- Kč bez DPH, a to předem před zahájením prací v
náhradní den. Jedná se především o bezpečný přístup dle zásad bezpečnosti práce a dále zajištěné míry - vágrisy a stanovené výšky oken a dveří. Připravené stavební otvory pro montáž oken a dveří musí být na čistou míru s tím, že montáž oken a dveří bude provedena do takto připravených otvorů. Za případné nesrovnalosti nese plnou zodpovědnost objednatel a s tímto souhlasí.
l) Zhotovitel při demontáži nezodpovídá za poškození původních špalet vnitřních i venkovních, venkovní fasády, původních vnitřních a venkovních parapetů. V případě, že nová okna se montují na staré
venkovní parapety, může dojít k tomu, že okno nebude doléhat na starý parapet, případně nebude starý parapet správně držet. Zhotovitel za takové nedostatky nezodpovídá. Objednatel si případně zatmelí netěsnosti mezi starým parapetem a novým oknem, případně si zajistí upevnění starého parapetu, pokud však není uvedeno jinak. Z těchto důvodů zhotovitel doporučuje při výměně oken objednat i nové venkovní parapety.
m) V případě, že si objednatel objedná likvidaci starých oken, tak budou stará okna naložena a odvezena zhotovitelem. Odvoz a likvidaci sutě zajištuje výhradně objednatel. Rovněž likvidaci obalů od výrobků, prázdných dóz od pěny a další odpad vzniklý při montáži oken a ostatního zboží zajistí výhradně objednatel.
n) Zhotovitel neprovádí úklid po montáží oken a dalších výrobků, zhotovitel nestrhává ochranné fólie a samolepky z oken.
o) Standardní montáží se rozumí usazení rámů oken, navrtání kotvících pásků na zatloukací hmoždinky a zapěnění pěnou. Po zatvrdnutí pěny nasazení křídel. V případě provedení připojovací spáry pomocí parotěsných nebo paropropustných pásek musí být tento požadavek v příloze (v nákresu) smlouvy o dílo. Drobné nerovnosti v usazení nejsou předmětem reklamace, pokud jsou okna funkční. Rovněž drobné průhyby rámů oken jsou zcela normální, a to v rozsahu až 2 mm na 1 m délky u bílých oken a až 4 mm u oken barevných. Drobné poškození rámů jsou rovněž tolerované, pokud tato poškození nejsou vidět pouhým okem 2 m od okna. V případě, že okna chce zákazník namontovat jiným způsobem, je povinen toto oznámit neprodleně montážníkům před zahájením samotné montáže (například nasazení křídel před zatvrdnutím pěny). Montáž na tzv. „turbošrouby“ je možná po předchozí dohodě s technikem a tento požadavek musí být uveden v nákresu, aby byl zajištěn kotvící materiál.
p) Objednatel je povinen dílo převzít neprodleně v den skončení montáže. Je povinen si dílo prohlédnout a případné zjevné nedostatky řešit neprodleně. V případě, že dojde k převzetí díla
podpisem předávacího protokolu nebo uhrazením doplatku v plné požadované výši, není možné zjevné nedostatky po tomto okamžiku již reklamovat.
r) Případné zednické práce jsou prováděny standardně na vnitřních špaletách, pokud není smluvně a písemně (nákres oken zboží a služeb) uvedeno jinak. Zednické práce probíhají
oříznutím montážní pěny a přetažení speciální sádrové omítky u oken jednoduchých (zdvojených), u oken špaletových dochází ve standardním provedení k nahození špalet jádrovou
omítkou a k přeštukování (od hrany ke hraně původní špalety zdiva).
t) V případě, že si objednatel sám zaměřuje okna, bere na vědomí, že spáry mezi rámem okna a stavebním otvorem se doporučují mezi 1-2 cm, které budou vyplněny montážní pěnou. V případě větších spár je nutné ihned po montáží provést dostatečně zazdění, případně podezdění rámů oken.


7. Vady, reklamace a servis
a) Reklamaci je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele dle reklamačního řádu.
b) Reklamací se rozumí vada zboží a prací, které nebyly zjevné v okamžik předání díla. Není
možné reklamovat vzhled díla. Není možné reklamovat mechanické poškození po převzetí díla. Dále není možné reklamovat rosení oken a tvoření plísní, pokud je v místnosti zvýšená relativní
vlhkost nad 55 %, případně při tvoření plísní v nevytápěných a nevětraných místnostech. Rovněž není možné reklamovat prasklé sklo po převzetí. Reklamací rovněž není seřízení oken a dveří, a to z důvodu, že kování je běžně uživatelsky přístupné a zhotovitel nemůže mít kontrolu nad tímto kováním. Seřízení je možné na základě objednávky v rámci servisu. Tato služba je placená dle vzájemného odsouhlasení. Seřízením se rozumí výškové a stranové nastavení a nastavení přítlaku těsnění.

d) Zákazník si může při objednávce oken (dveří) připlatit službu seřízení oken (dveří) do 6 měsíců po montáži za cenu 3% z ceny samotných oken., minimálně však ve výši 1500,-Kč bez DPH.

c) Objednatel je povinen do 10 dnů od převzetí zkontrolovat všechna skla, včetně stavu uvnitř skla. Po této době nebude brán na takové vady zřetel a reklamace nebude uznána. Bude se mít za to, že zákazníkovi takové drobné nedostatky nevadí.


Obrázky produktů na těchto webových stránkách jsou pouze ilustrační a můžou se lišit od skutečnosti.

Obchodní a montážní podmínky: Text
bottom of page