top of page

Záruční podmínky

1. Společnost Dajkon spol. s r. o. jako dodavatel plastových oken a dveří, s výjimkou uvedenou v bodě 2 záručního listu, poskytuje na své  dílo a doplňky záruku 5 let. Na stálobarevnost profilu poskytuje firma záruku 10 let.

2. Pro vchodové dveře a doplňkové vybavení oken a dveří jako jsou: rolety, parapety, žaluzie, sítě proti hmyzu, madla, kliky, těsnění, samozavírače, zámky, elektrozámky, cylindrické vložky, činí záruční doba 2 roky.

3. Reklamaci je třeba podat písemně na adresu společnosti, která je uvedena na smlouvě o dílo nebo na mail okna@dajkon.cz. Součástí zaslané reklamace musí být fotodokumentace, případně video, prokazující oprávněnost reklamace.

4. Záruční doba začíná plynout dnem předání oken a ostatních doplňků.

5. Podmínkou řešení reklamace je plné zaplacení díla a dodaných doplňků, včetně případného příslušenství.

6. V případě neoprávněné reklamace hradí zákazník náklady spojené s výjezdem servisního technika k danému případu.

7. Montáž je prováděna vždy dle pokynů objednatele, pokud takto provedená montáž je v rozporu s obecnými stavebními zásadami, není možné reklamaci uznat v plném rozsahu.

8. Všechny vady vzniklé ve výrobním procesu, nebo vzniklé vinou vady materiálu zahrnuté v záruce, budou odstraněny v termínu do 30 dnů ode dne nahlášení reklamace. U složitějších závad se může tato lhůta prodloužit.

9. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 • použitím provedeného díla včetně doplňků za jiným účelem, než je jeho určení,

 • nesprávnou nebo neprováděnou údržbou,

 • nesprávnou obsluhou nebo seřízením,

 • působením cizích vlivů (chemické substance, oheň, atp.),

 • konstrukčními změnami a neodbornými opravami,

 • nesprávnou montáží v případě vlastní montáže,

 • použitím prvků jiných výrobců na oknech a doplňcích, 

 • mechanickým poškozením vzniklým po převzetí díla vč. doplňků,

 • opotřebením součástí,

 • termodynamickými efekty (rosení oken z vnitřní a venkovní strany),

 • nesprávnou ventilací místnosti,

 • přírodní katastrofou.


10. Záruka ne nevztahuje na mechanická poškození či prasknutí skel vzniklé v průběhu užívání a vady, které připouští platné stavební normy.

11. Způsob odstranění vad je v kompetenci společnosti Dajkon spol. s r. o. 

12. Odběratel je povinen provést množstevní a kvalitativní kontrolu díla a doplňků v rozsahu zjevných vad, jenž po převzetí zboží již nemohou být důvodem reklamace. Za zjevné vady se považuje neshodnost: rozměrů, členění, barev a mechanické poškození skel nebo profilů typu rysy, škrábance, praskliny apod. V případě zjištění zjevných vad se odběratel, který se přesto rozhodne k montáži tohoto výrobku, se vzdává práva k reklamaci tohoto výrobku a vymáhání škod způsobených vadou výrobku.

13. Okna a dveře budou seřízeny zdarma před předáním díla. Dodatečné seřízení oken a dveří po převzetí díla je výhradně placená služba a není předmětem reklamace, především z důvodu, že kování je zcela uživatelsky přístupné, návody k seřízení jsou běžně přístupné na internetu. Zákazník si může připlatit službu seřízení oken do 6 měsíců po montáži za cenu 3% z ceny samotných oken, minimálně však ve výši 1500,-Kč bez DPH (objednávka této služby bude napsána v příloze smlouvy v nákresu). Službu je možné také objednat kdykoliv dodatečně za cenu 4% z ceny oken a dveří, minimálně ve výši 2.500,- bez DPH.

14. Společnost Dajkon spol. s r. o. si vyhrazuje právo rozhodnutí v určení rozsahu zodpovědnosti z titulu vady díla, se současným vyjádřením souhlasu předání celé věci k vyřešení nezávislému odborníkovi či institutu odsouhlaseného dodavatelem i odběratelem.

15. Záruka se vztahuje výhradně na škody vzniklé na předmětu smlouvy.

Záruční podmínky: Text
bottom of page